Cookie Consent by Free Privacy Policy websitePodmínky užití


Podmínky užití webového rozhraní


Tyto Podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Podmínky“) specifikují účel webového rozhraní
https://www.cleverpujcky.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), stanovují podmínky pro jeho využívání a
podmínky k přístupu k obsahu, který se na webovém rozhraní nachází. Součástí Podmínek je ochrana
vašich osobních údajů.

Provozovatel webového rozhraní a správce osobních údajů:
Jan Kovalčík, se sídlem Trachtova 2, 150 00, Praha 5
IČ: 02295032
není plátce DPH

Kontaktní údaje provozovatele webového rozhraní a správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: Trachtova 2, Praha 5, 150 00
Telefonní číslo: 777 239 724
Kontaktní e-mail: info@cleverpujcky.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

    1.1. Co je účelem webového rozhraní?

          Účelem webového rozhraní je poskytování informací o půjčkách zobrazených na webovém
          rozhraní. Naše společnost není poskytovatelem půjček ani jejich zprostředkovatelem.

          Prostřednictvím webového rozhraní nedochází k uzavírání smluv o zápůjčce, úvěru ani
          žádných jiných obdobných smluv.


          Neneseme odpovědnost za informace uvedené na webovém rozhraní. Popisy jednotlivých
          půjček nemusí odpovídat realitě, jsou pouze informativního charakteru. Aktuální informace
          jsou k dispozici u konkrétního poskytovatele půjčky zobrazené na webovém rozhraní.

          Nemáme žádný vliv na to, zda vám příslušný poskytovatel půjčku poskytne či nikoliv.

    1.2. Komu se zašlou údaje vyplněné do formuláře?
          Prostřednictvím webového rozhraní je možné odeslat nezávaznou poptávku po půjčce. Údaje
          vyplněné do formuláře jsou zaslány osobě, která půjčky poskytuje či zprostředkovává.
          Identifikační údaje konkrétního poskytovatele či zprostředkovatele jsou vždy uvedeny na
          webovém rozhraní.

          Odesláním formuláře je odeslaná nezávazná poptávka, nedochází k uzavření smlouvy.

2. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

    2.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

          Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně těchto Podmínek,
          fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem
          nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat
          k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je
          zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém
          rozhraní.

          Názvy a označení služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými
          známkami příslušných vlastníků.

    2.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

          Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového
          rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového
          rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo
          nepřiměřeně zatěžovat systém.

          Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
          jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a
          to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším
          jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

          Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít
          k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    3.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

          Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a
          přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o
          ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem
          č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů,
          ve znění pozdějších předpisů.

    3.2. Co jsou osobní údaje?

          Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
          konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

                - identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození,
                  pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

                - kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní
                  číslo, emailová adresa;

                - další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový
                  identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu
                  přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

4. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    4.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

          Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění poptávkového formuláře.

          Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání
          některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se
          dočtete v článku 7 těchto Podmínek.

    4.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

                - Osobní údaje zadané do webového formuláře na základě vašeho souhlasu
                  předáváme osobě, která půjčky poskytuje či zprostředková.

                - Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše
                  osobní údaje zadané do poptávkového formuláře nebo do formuláře pro odběr
                  novinek zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu,
                  případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

                - Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na
                  základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní
                  poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se
                  s těmito Podmínkami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies
                  jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co
                  jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané
                  prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské
                  podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.


          Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na
          základě vašeho souhlasu.


    4.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

          Osobní údaje zadané do poptávkového formuláře shromažďujeme pouze po nezbytnou
          dobu, a to výhradně pro účely předání těchto údajů osobě, která půjčky poskytuje či
          zprostředkovává.

          Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme
          vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem,
          budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

5. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

    5.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

          Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného
          zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

          Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

                - prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

                - telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

                - písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

                - v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu
                  obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným
                  způsobem).

          Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby
          odvolání souhlasu se zpracováním.

    5.2. Právo na přístup k osobním údajům

          Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.
          Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a
          zejména k následujícím informacím:

                - účel zpracování;

                - kategorie zpracovávaných osobních údajů;

                - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

                - doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

          Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme
          účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním
          těchto dalších kopií.

    5.3. Právo na opravu

          Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat
          bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

    5.4. Právo vznést námitku proti zpracování

          Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je
          zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného
          zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto
          účely dále zpracovávat.

    5.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

          Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

                - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
                  zpracovávány;

                - jste odvolali souhlas se zpracováním;

                - jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

                - osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

          Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti
          vyhovět.

    5.6. Právo na omezení zpracování

          Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

                - popíráte přesnost svých osobních údajů;

                - je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování
                  osobních údajů;

                - již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro
                  určení, výkon či obhajobu právních nároků;

                - vznesete námitku proti zpracování.

          Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je
          možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

          Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá
          omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

          Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá
          omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

    5.7. Právo na přenositelnost údajů

          Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
          běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

    5.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

          Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich
          kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného
          odkladu.

          Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením
          nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro
          ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou
          osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým
          podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

          Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení
          ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské
          unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

6. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    6.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

          Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro
          ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00074335.

          Vaše osobní údaje pro nás zpracovává společnost __________. Případně můžeme pověřit i
          jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám
          sdělíme na základě dotazu.

          Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou
          zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
          neautomatizovaným způsobem.

    6.2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

          V rozsahu, jaký je nutný pro splnění našich povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje
          předávat i dalším osobám (např. společnosti, která půjčky zprostředkovává). Osobní údaje
          nepředáváme žádné další osobě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

7. SOUBORY COOKIES

    7.1. Co jsou to cookies?

          Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
          každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

          Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování
          webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném
          nastavení v internetovém prohlížeči.

          Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
          nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

    7.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

          Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po
          ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve
          vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

                - cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná
                  se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

                        o    nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání
                              základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

                        o    výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového
                              rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje
                              získané těmito cookies jsou anonymní;

                - cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména
                  našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují
                  analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční
                  cookies a cílené a reklamní cookies;

                        o    funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím
                              zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich
                              prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

                        o    cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na
                              webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k
                              získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web
                              využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí,
                              inzerce a analýz.

    7.3. Používané služby společnosti Google

          Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované
          společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými
          prostřednictvím souborů cookies.

          Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit
          nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá
          data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.
Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 18.02.2018.